fbpx

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Fotografierea si Filmarea unei Nunti Gratuit”

SECTIUNEA1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE

Organizatorulcampaniei publicitare “Lupta pentru nunta” este SAVE MEMORIES PLAY S.R.L.,cu sediul in Bucuresti, Academiei nr.7, et.1, cam 10-11, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J03/2174/2018, avand CUI 38954859, denumita in continuare „Organizator”
Aria de desfasurare a campaniei publicitare:Bucuresti dar si zonele apropriate in limita a 100km.
Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ul www.foto-play.ro

Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.
Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace.

SECTIUNEA 2 PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara “Fotografierea si Filmarea unei Nunti Gratuit” se va desfasura incepand din 11.09.2019 pana pe data de 11.02.2020

SECTIUNEA 3
CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA
Inscrierea la Campania publicitara a participantilor se face prin completarea formularului de inscriere de pe www.foto-play.ro si Distribuirea pe postarii (public) pe pagina fiecarui participant.

La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului de catre oricare dintre participanti si datele cuprinse in cartea de identitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.

Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumite in cele ce urmeaza, impreuna, “GDPR”: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de catre Organizator cu respectarea prevederilor GDPR, astfel cum sunt specificate la sectiunea 9 din prezentul Regulament.
Prin inscrierea la Campania publicitara, participantii isi exprima consimtamantul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul desfasurarii campaniei si a indeplinirii obligatiilor legale prevazute in sarcina Organizatorului.

In situatia in care castigatorul desemnat refuza sa-si dea acordul pentru prelucrarea datelor personale, in scopurile sus-mentionate, premiul nu ii va putea fi oferit.
Conform cerinţelor GDPR, Organizatorul, in calitate de Operator, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.

Angajaţii Organizatorului precum şi membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul IV inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.

Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului cartea de identitate.
Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
– ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);
– ca are peste 18 ani si este posesor al unei carti de identitate valabile;
– ca detine acordul expres al partenerului sau pentru a-l inscrie inscrie in concurs, precum si pentru dezvaluirea datelor sale personale, in vederea prelucrarii de catre Organizator cu respectarea prevederilor GDPR astfel cum sunt specificate la sectiunea 9 din prezentul Regulament, cu scopul indeplinirii obligatiilor legale ce tin de desfasurarea campaniei si/sau acordarea premiului;

Participarea la Campania publicitara “Fotografierea si Filmarea unei Nunti Gratuit” implica acceptarea ca numele, imaginea, fotografiile si/sau materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de catre Organizator pentru activitatile viitoare de promovare a FOTOPLAY, cu respectarea prevederilor GDPR, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.

SECTIUNEA 4 MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE
Pentru a participa la aceasta campanie in vederea castigarii premiului identificat si descris la Sectiunea 5 din prezentul Regulament, sunt invitati sa se inscrie pe platforma dedicata inscrierilor fotoplay in perioada 11.09.2019 – 11.02.2020, ora 18:00.
In data de 14.02.2020 va fi anuntat cuplul castigator live direct pe pagina de facebook  @FotoPlay.ro

SECTIUNEA 5 PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
Premiul pus in joc consta in Fotografierea si Filmarea unei Nunti Gratuit.
Valoarea totala a premiului oferit in cadrul campaniei este de 12.000 lei.

Pe parcursul derularii campaniei, Organizatorul poate decide in orice moment acordarea unor premii suplimentare.

SECTIUNEA 6 ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra in posesia premiului, cuplul castigator trebuie sa trimita Organizatorului in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat ca este castigator, la adresa de e-mail:contact@fotoplay.ro, o fotocopie a actelor de identitate.
Daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanelor desemnate castigatoare, premiul nu se acorda.
Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana si nici nu va putea revendica valoarea acestuia in bani.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, motiv pentru care plata impozitului aferent premiului castigat cade in sarcina cuplului Castigatorului.
Organizatorul va calcula si vira in numele cuplului castigator, in cote egale, impozitul aferent venitului obtinut de acesta prin raportare la valoarea bruta a premiului. Pe cale de consecinta, cuplul castigator se obligă să plateasca Organizatorului suma constand in impozitul aferent venitului obţinut din premiu, cel mai tarziu cu 10 zile inainte de data evenimentului.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
In cazul in care cuplul castigator este in incapacitatea de a-si indeplini obligatia de plata a impozitului, conditie considerata ca fiind esentiala pentru a intra in posesia premiului, pierde dreptul de a revendica premiul, iar premiul ramane in posesia Organizatorului, acesta rezervandu-si dreptul de a-l folosi in orice scopuri doreste.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.
Organizatorul nu este raspunzator pentru orice alte cheltuieli conexe suportate de castigatorul desemnat pentru intrarea in posesia premiului (cu titlu de exemplutransport, cazare, cheltuieli conexe evenimentului impozit etc), acestea revenind exclusiv in sarcina cuplului castigator.
In privinta premiului, raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestuia.
Organizatorul nu va raspunde sub nicio forma pentru modul in care prestatorul de servicii care va gazdui Evenimentul, isi va indeplini obligatiile specifice derularii in bune conditii ale acestuia.

SECTIUNEA 8 OBSERVATII
Participantii la Campania publicitara “Fotografierea si Filmarea unei Nunti Gratuit” se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor. Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina castigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.
Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul de difuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).
Organizatorul nu este in niciun fel raspunzator pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia, respectiv pana la data de 11 februarie 2019. Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Fotografierea si Filmarea unei Nunti Gratuit”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul „ FotoPlay din Bucuresti, Academiei nr.7, Et. 1, Sector 1, si pe website-ul www.foto-play.ro

SECTIUNEA 9 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Organizator in calitate de operator de date personale in intelesul GDPR.
In scopul derularii campaniei, Operatorul va lua masurile necesare pentru:
(1) Informarea persoanei vizate asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, în ipoteza în care considera că cererile sale nu au fost soluționate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016.
(7) Dreptul de a se adresa Organizatorului
Drepturile descrise mai sus se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, sau in format electronic.
Cererile adresate Organizatorului vor fi transmise la adresa din Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, sau în format electronic, la adresa de e-mail fotoplay.ro@gmail.com.
Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afectează cu nimic caracterul legal si temeinicia procesării datelor, de până în acel moment.

SECTIUNEA 10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.

SECTIUNEA 11 INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.foto-play.ro si pe pagina de facebook @fotoplay.ro

WeCreativez WhatsApp Support
Sunt aici pentru ați răspunde la întrebări. Intreaba-mă orice!
Bună, Ai intrebări cu privire la serviciile noastre? Sunt aici 👋